preloader logo

PART FISCAL

L’Ajuntament d’Inca posa en marxa importants mesures fiscals per tal de suspendre i flexibilitzar el cobrament de taxes i tributs municipals amb la finalitat de contribuir a reduir els efectes econòmics derivats de la crisi sanitària provocada pel COVID-19.

Així doncs, amb la finalitat de facilitar a les famílies, autònoms i empresaris que puguin fer front a la situació actual s’han aprovat les següents mesures de caràcter social:

Derogació de l’ordenança fiscal de la taxa per ocupació de via pública: (bars, cafeteries, restaurants, cellers...). Durant el 2020 només es liquidarà el període 1 de gener - 13 de març.
Padró dels mercats, taxa d’ocupació de via pública per taxis, quioscos, etc.: es retornarà la quantitat proporcional al període en què no s’hagi pogut dur a terme l’activitat.
Ajornament durant dos mesos del període de pagament voluntari: Passarà de l’1 d’abril al 31 de juliol.
Fems: l’activitat econòmica afectada veurà reduït el rebut en la proporció en què les mesures de confinament impedeixin desenvolupar la seva activitat.
Aigua: ampliació de fins a quatre mesos del període voluntari per liquidar els rebuts.
Escola infantil Toninaina i Conservatori de Música: el mes de maig es durà a terme la devolució i compensació de la part proporcional del rebut del mes de març en què no es va poder prestar el servei. Anul·lació dels rebuts del mes d’abril.
Ordenança de gestió, recaptació i inspecció: reducció de l’import mínim per fraccionar un deute; passa de 100 € a 30 € mensuals i sense interessos de demora en els ajornaments i fraccionaments dels rebuts que recapta l’Ajuntament d’Inca, sempre que es paguin dins el mateix any.
Servei d’Esports: suspensió definitiva dels serveis esportius amb monitor del curs 2019/20 i retorn de les quotes.
Increment de 6.000 € a 18.000 € la quantia per presentar garantia/aval per fraccionar un deute amb l’administració.

Més info:
PIU Punto de Información Único T. 971 100 025 · piu@ajinca.net · www.incaciutat.com/piu