preloader logo

Pla reactivació econòmica MallorcaReacciona

800.000 euros en ajudes del Consell de Mallorca a autònoms i microempreses per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic de la COVID-19

Qui pot sol·licitar les ajudes?
Els beneficiaris d'aquests ajuts han de complir els requisits següents:

Quines despeses són subvencionables?
Es consideren despeses subvencionables les derivades de l'adaptació de l'activitat econòmica a l'Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, i aquelles en què s'hagi incorregut per a l'adequació de l'activitat econòmica als nous hàbits de consum com a conseqüència dels efectes de la crisi de la COVID-19.

Línia 1             
Productes de protecció individual: mascaretes, pantalles facials, guants, ulleres de protecció, roba de protecció i gel hidroalcohòlic.
Productes de protecció al local: viricides, gels desinfectants de superfícies, mampares, paravents o elements similars.
Productes de senyalització al local: vinils, cinta americana, adhesius per al terra, etc.
Formació i consultoria per al compliment dels protocols de seguretat i higiene i les mesures de reducció de riscos higiènics i sanitaris davant de la COVID-19 recomanats per a l'activitat.
Obtenció del segell oficial de "comerç segur", com a mostra del compromís de compliment per generar confiança en el mercat, o un altre segell amb reconeixement del Ministeri de Sanitat establert específicament per a l'activitat.

Línia 2
Instruments tecnològics per adaptar l'activitat als nous hàbits de consum: ordinador, tauleta, programes de gestió de clients, apps de control de capacitat, entre d'altres.
Equips de neteja i desinfecció de productes, superfícies i espais.


Import màxim subvencionable
L'import màxim subvencionable per beneficiari serà d'un total de 1.000 €, independentment que se sol·licitin ajudes a totes dues línies. L'IVA no serà subvencionable si el sol·licitant compensa i dedueix l'IVA suportat amb el repercutit.

Com presento la sol·licitud d'ajudes?
Termini de presentació
Des del 4 de juny de 2020 i fins que s'esgoti el crèdit pressupostari o fins al 28 de febrer de 2021.
Les subvencions s'adjudicaran fins que s’esgoti el crèdit pressupostari, per ordre d'entrada en el registre o esmena de deficiències.

Lloc de presentació
Registre General del Consell Insular de Mallorca, de 9 a 14 h, a les oficines següents:

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud d'ajuda
1.      Sol·licitud de l'ajuda (Annex 2) degudament emplenat i signat per la persona interessada o el representant legal de l'empresa sol·licitant.
2.      Fotocòpia del DNI/NIE de la persona física sol·licitant o, si escau, fotocòpia del DNI/NIE del representant legal de la persona jurídica sol·licitant i el CIF de la persona jurídica.
3.      Documentació acreditativa de la titularitat del compte bancari en què vols rebre el pagament de la subvenció (l’indicat a l'Annex 2).
4.      Declaració responsable (Annex 3) degudament assenyalada i signada per la persona interessada o el representant legal de l'empresa sol·licitant.
5.      Compte justificatiu simplificat (Annex 4)
6.      Les factures relatives als conceptes per als quals sol·licita l'ajuda i els seus justificants de pagament.

SEU ELECTRÒNICA CONSELL DE MALLORCA

Font: Cambra de Comerç de Mallorca