preloader logo

Pla reactivació econòmica MallorcaReacciona

800.000 euros en ajudes del Consell de Mallorca a autònoms i microempreses per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic de la COVID-19

Qui pot sol·licitar les ajudes?
Els beneficiaris d'aquests ajuts han de complir els requisits següents:

Quines despeses són subvencionables?
Es consideren despeses subvencionables les derivades de l'adaptació de l'activitat econòmica a l'Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, i aquelles en què s'hagi incorregut per a l'adequació de l'activitat econòmica als nous hàbits de consum com a conseqüència dels efectes de la crisi de la COVID-19.

Línia 1             
Productes de protecció individual: mascaretes, pantalles facials, guants, ulleres de protecció, roba de protecció i gel hidroalcohòlic.
Productes de protecció al local: viricides, gels desinfectants de superfícies, mampares, paravents o elements similars.
Productes de senyalització al local: vinils, cinta americana, adhesius per al terra, etc.
Formació i consultoria per al compliment dels protocols de seguretat i higiene i les mesures de reducció de riscos higiènics i sanitaris davant de la COVID-19 recomanats per a l'activitat.
Obtenció del segell oficial de "comerç segur", com a mostra del compromís de compliment per generar confiança en el mercat, o un altre segell amb reconeixement del Ministeri de Sanitat establert específicament per a l'activitat.

Línia 2
Instruments tecnològics per adaptar l'activitat als nous hàbits de consum: ordinador, tauleta, programes de gestió de clients, apps de control de capacitat, entre d'altres.
Equips de neteja i desinfecció de productes, superfícies i espais.


Import màxim subvencionable
L'import màxim subvencionable per beneficiari serà d'un total de 1.000 €, independentment que se sol·licitin ajudes a totes dues línies. L'IVA no serà subvencionable si el sol·licitant compensa i dedueix l'IVA suportat amb el repercutit.

Com presento la sol·licitud d'ajudes?
Termini de presentació
Des del 4 de juny de 2020 i fins que s'esgoti el crèdit pressupostari o fins al 28 de febrer de 2021.
Les subvencions s'adjudicaran fins que s’esgoti el crèdit pressupostari, per ordre d'entrada en el registre o esmena de deficiències.

Lloc de presentació
Registre General del Consell Insular de Mallorca, de 9 a 14 h, a les oficines següents:

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud d'ajuda
1.      Sol·licitud de l'ajuda (Annex 2) degudament emplenat i signat per la persona interessada o el representant legal de l'empresa sol·licitant.
2.      Fotocòpia del DNI/NIE de la persona física sol·licitant o, si escau, fotocòpia del DNI/NIE del representant legal de la persona jurídica sol·licitant i el CIF de la persona jurídica.
3.      Documentació acreditativa de la titularitat del compte bancari en què vols rebre el pagament de la subvenció (l’indicat a l'Annex 2).
4.      Declaració responsable (Annex 3) degudament assenyalada i signada per la persona interessada o el representant legal de l'empresa sol·licitant.
5.      Compte justificatiu simplificat (Annex 4)
6.      Les factures relatives als conceptes per als quals sol·licita l'ajuda i els seus justificants de pagament.

SEU ELECTRÒNICA CONSELL DE MALLORCA

Font: Cambra de Comerç de Mallorca

Aquest lloc utilitza cookies, al utilitzar aquest lloc, acceptau l'ús de cookies amb conformitat amb les nostres directrius. Per més informació legeixi la nostra Política de Privacitat.
Acceptar