preloader logo

Prestació Extraordinària per cessament d'activitat per a autònom

Es pot sol·licitar en aquests 3 supòsits:
La prestació per suspensió d'activitat està dirigida a aquells treballadors autònoms que vegin suspesa tota la seva activitat a conseqüència d'una resolució de les autoritats administratives competents per a la contenció de la pandèmia de la COVID-19. La seva quantia és del 50% de la base mínima de cotització i s'incrementarà un 20% si l'autònom és membre d'una família nombrosa. Est, a més, queda exonerat de pagar les quotes a la Seguretat Social, encara que aquest període comptarà com cotitzat. La prestació és compatible amb ingressos per compte d'altri fins de 1,25 vegades l'SMI. El benefici mínim estimat és de 760 euros.

Així mateix es prorroga la prestació compatible amb l'activitat i es modifica el requisit de facturació. La podran sol·licitar aquells treballadors els ingressos dels quals en el primer semestre de 2021 caiguin el 50% (abans era el 75%) respecte al segon semestre de 2019. L'import d'aquesta prestació és el que correspongui per la seva base de cotització.

També es prorroga, adaptant el període de referència, la prestació per a autònoms de temporada, que és del 70% de la base mínima i requereix no tenir ingressos superiors a 6.650 euros en el primer semestre de 2021. Es consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms l'únic treball dels quals al llarg dels anys 2018 i 2019 s'hagués desenvolupat durant un mínim de quatre mesos i màxim de sis en cadascun dels anys (sempre que aquest marc temporal abasti un mínim de dos mesos en la primera meitat de l'any)

El reconeixement de la prestació reglada ha de sol·licitar-se dins dels primers 21 dies naturals a l'entrada en vigor de l'acord(27 de gener de 2021) o resolució del tancament d'activitat. En el cas que es presenti fos de termini, el dret a la prestació s'iniciarà el dia de la sol·licitud. No obstant això, el treballador quedarà exempt de l'obligació de cotitzar des del primer dia del mes, en què les autoritats hagi determinat la prohibició de l'activitat.

Els requisits són:
Estar donat d'alta en algun dels règims especials
Trobar-se al corrent del pagament de cotitzacions socials

La prestació consisteix a cobrar la quantitat i estar exempt de pagar les cotitzacions, durant el període vigent d'aquesta mesura o fins al 31 de maig de 2021, si aquesta última data és anterior. L'autònom s'entendrà durant aquest període com cotitzat i pot continuar percebent bonificacions i aplicant deduccions.

La gestió d'aquesta prestació és duta a terme per les mútues i seran els qui dictaran la resolució provisional, d'acord amb la sol·licitud presentada i els documents aportats. A tenir en compte que en el cas que es desprengui, que l'interessat no té dret a la prestació, s'iniciaran els tràmits de reclamació; devent en aquest cas ingressar les cotitzacions corresponents durant el període de la percepció indeguda.

PUNTO PIU. Ajuntament d'Inca
T. 971 100 025 _ piu@ajinca.net