preloader logo

Subvencions Reiniciam Inca en règim de concurrència no competitiva any 2021

Subvencions per a comerciants, autònoms i empresaris

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ ATORGAMENT DE SUBVENCIONS REINICIAM INCA EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA NO COMPETITIVA DE L'AJUNTAMENT D'INCA PER A L' ANY 2021
Extracte de les bases de la convocatòria per l' atorgament de subvencions Reiniciam Inca en règim de concurrència no competitiva de l ' Ajuntament d' Inca per a l' any 2021 .


BDNS 549058


De conformitat amb el previst als articles 17.3.b i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, se publica l'extracte de la convocatòria el text sencer es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):


Primer. Persones Beneficiaries:
Podran ser persones beneficiàries d’aquestes subvencions: les persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat, amb els següents criteris:
5.1 Criteris generals
a) Que l'activitat econòmica sigui desenvolupada per una persona autònoma o una microempresa.
La microempresa és aquella definida conforme a l’art. 4 del Pla General Comptable per les PIMES, aprovat pel Reial decret 1515/2007, de 16 de novembre. Segons els criteris assenyalats en els apartats d'aquest article, es considerarà microempresa aquella que durant dos exercicis consecutius reuneixi, a la data de tancament de cada un d'ells, almenys dues de les circumstàncies següents:
a) Que el total de les partides de l'actiu no superi el milió d'euros.
b) Que l' import net de la xifra anual de negocis no superi els dos milions d'euros.
c) Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l'exercici no sigui superior a deu.
b) Estar donat d'alta en el règim de la Seguretat Social o en la mútua professional corresponent i en Hisenda en el moment de la presentació de la instància.
c) Que el domicili fiscal o, en el seu cas, el local de desenvolupament de l'activitat mercantil, empresarial o professional es trobi en el terme municipal d’Inca. En el cas de l'activitat ambulant, a més de l’anterior, serà necessari que la persona beneficiària tingui la seva residència habitual al municipi
d’Inca.
d) No trobar-se culpables en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
e) Estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT), amb l’Ajuntament d’Inca i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)
f) Haver justificat qualsevol subvenció que li hagi estat concedida amb anterioritat per l'Ajuntament d’Inca, sempre que hagi finalitzat el corresponent termini de justificació.
g) En cas de comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica ha de anomenar-se una persona representant apoderada, amb poders bastants per a complir les obligacions que corresponen a l'agrupació o comunitat de béns. Així mateix, i en els termes pre -
vistos en l'article 11.3 LGS, l'agrupació o comunitat de béns no podrà dissoldre's fins que transcorri el termini de prescripció a què fan referència els articles 39 i 65 LGS. La subvenció es concedirà per activitat independentment del nombre de titulars d’aquesta.
5.2 Criteris específics
a) Que l'activitat que desenvolupen s'hagi vist afectada pel tancament d'establiments disposat a l’article 10 del RD 463/2020, de 14 de març, modificat pel RD 465/2020 de 17 de març.
b) Que l'activitat desenvolupada per l'empresa hagi sofert una reducció durant l’any 2020 com a mínim igual al 50 % del seu import net anual de la xifra de negocis amb relació a l'any 2019. Aquesta comparativa es realitzarà a data 31 de desembre dels dos exercicis de referència. Quan la persona beneficiària no hagi estat d'alta en tot l’any 2019 l’ import net anual de la seva xifra de negocis s’elevarà a l’any.


Segon. Finalitat:
L'objecte de la present convocatòria és pal·liar i actuar de manera immediata davant les conseqüències derivades de la crisi econòmica provocada per la COVID-19, així com impulsar l'activitat econòmica en el terme municipal d’Inca i afavorir el manteniment de les activitats i empreses en actiu amb anterioritat al 2020, juntament amb la cobertura i ajuda necessària per a aquelles empreses que varen iniciar la seva activitat durant l’any 2020. El teixit empresarial és de vital importància per garantir la recuperació de la nostra economia, tant persones autònomes com microempreses són subjectes preferents d’aquestes subvencions adreçades a aquest col·lectiu de persones empresàries i empre -
nedores que desenvolupin la seva activitat empresarial o professional al municipi d’Inca, a la vegada que és necessari el manteniment de l’activitat subvencionada.
Es considera necessari subvencionar, d’una banda, els negocis que s’han vist obligats a tancar els seus comerços i empreses arran de les mesures implantades per pal·liar la situació sanitària generada, així com els que, sense haver tancat en cap moment, han vist reduïts considerablement els seus
ingressos degut a la situació d’alarma declarada, situació que posa en perill la continuïtat dels seus negocis. De l’altra, també es creu convenient donar suport als empresaris i emprenedors que tot i la situació d’incertesa i dificultats han donat una passa per iniciar la seva activitat durant el passat any
2020.
L’ import subvencionat vol compensar l’esforç que hauran d’assumir els autònoms i empresaris d’Inca per tal de mantenir en funcionament les seves empreses una vegada que es recuperi la normalitat.
Les subvencions pretenen principalment contribuir a la sostenibilitat financera i al manteniment de l’activitat comercial i empresarial del municipi d’Inca, reforçant les ajudes estatals i autonòmiques per tal de pal·liar els efectes de la COVID-19 en el teixit empresarial inquer.


Tercer. Bases reguladores:
Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es troben recollides en l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Inca publicada en el BOIB núm. 66, de 26 de maig de 2016.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10494/580630/aprobacion-definitiva-de-la-ordenanza-generalde-s


Quart. Import:
La quantia destinada a atendre aquestes subvencions ascendeix a un import total de 600.000 € del vigent pressupost municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 000.43300.4700002.
La concessió de les subvencions d’aquesta convocatòria es regeix pels principis de publicitat, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
La concessió de subvencions s'efectuarà en règim de concurrència no competitiva, per estricte ordre d'entrada en el registre.
Quantia de les ajudes:
Es concedirà una quantitat fixa de 1.000 € a aquelles persones que tinguin la consideració de beneficiaris.
Una vegada resolta la concessió de la subvenció de forma favorable es procedirà a la tramitació de la resolució per reconèixer l’obligació i efectuar el pagament de l’import que correspongui.


Quint. Termini de presentació de les sol·licituds:
Les sol·licituds de subvencions es dirigiran al batle de l’Ajuntament d’Inca i s’han de presentar juntament amb la documentació que s’especifica al punt 8 d’aquestes bases.
El termini de presentació de sol·licituds és de trenta (30) dies naturals a partir del desè dia de la publicació de l’extracte de les presents bases en el BOIB.
Durant aquest termini les bases estaran publicades al catàleg de tràmits i al tauler d’anuncis de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Inca.

Les sol·licituds es podran realitzar exclusivament de manera telemàtica, del 5 de març al 6 d’abril.

https://incaciutat.com/subvencions-reiniciam-inca-2021

Per veure el llistat provisional  de concessions i denegacionsde de subvencions descarregar el PDF.