preloader logo

CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS REINICIAM INCA-DINAMITZA EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE L’AJUNTAMENT D’INCA PER L’ANY 2021

L’Ajuntament d’Inca presenta la convocatòria, reforçant les ajudes estatals i autonòmiques, per les associacions i entitats sense ànim de lucre relacionades amb l'àmbit comercial i empresarial amb àmbit d'actuació municipal, que tenguin per finalitat la promoció i defensa dels interessos generals del comerç, la indústria i la promoció del producte local dintre del període comprès entre el dia 15 de desembre de 2021 i el dia 15 de desembre de 2022.

Seran despeses subvencionables:
- Col·laboracions de professionals o empreses a l’organització general de l’entitat: factura o rebut signat pel perceptor en el qual figuri el nom i els llinatges i el NIF del perceptor, la col·laboració prestada, el període de la prestació, l’import total i la retenció efectuada a càrrec de l’IRPF.
- Despeses generals del projecte, amb la presentació de les factures que compleixin els requisits legals corresponents, amb el NIF, l’especificació del nom de l’entitat que l’emet i l’entitat receptora de l'acció.
- Subministraments de fungibles i d’altres béns no inventariables: factura o tiquet de caixa numerats, amb el NIF i amb especificació del nom de l’entitat que l’emet, la data i el concepte de la despesa, o certificat amb l’explicació del concepte de despesa.
- Campanyes de publicitat o difusió de l’existència de l’entitat i dels seus objectius: certificat de la realització de la campanya expedit pels mitjans utilitzats acompanyat de les factures corresponents i un exemplar del mitjà utilitzat en el qual ha de constar el suport de l'Ajuntament d'Inca.
- Estudis, informes, enquestes, creació i manteniment de webs i altres activitats similars: factures o rebuts amb l’IVA i descomptes de l’IRPF dels professionals o col·laboradors.
- Mitjans de transport utilitzats per a la realització del projecte d'activitats: factures amb el NIF, l’especificació del nom de l’entitat que l’emet i l’entitat receptora de l'acció, i la data d’emissió i pagament.

Tant per les associacions empresarials, com per les cooperatives sense ànim de lucre, i segons el requisits i obligacions esmentats en el document de les bases d’aquesta convocatòria, es pot accedir a un ajut amb import fins a un màxim de 10.000,00€, segons la valoració del projecte d'actuacions presentat.

El termini de presentació de sol·licituds, incluint el proyecte d'actuacions, es podrà realitzar des del dia següent a la publicació de les presents bases en el BOIB fins el 31 de desembre de 2021 (inclòs) o fins l’exhauriment del crèdit. També cal indicar que aquestes ajudes són compatibles amb altres ajuts o subvencions que pugui rebre la persona beneficiària pel mateix concepte, sempre i quan no superi el cost de la despesa.

La presentació de la sol·licitud i la justificació, es realitzarà de forma telemàtica a l’apartat de tràmits destacats a la seu electrònica de la pàgina web de l’Ajuntament d’Inca. El procediment habilitat té per nom: REINICIAM INCA-DINAMITZA.

El termini de justificació de les actuacions realitzades comprèn des de dia 15 de desembre de 2022 fins al dia 30 de gener de 2023.

És de gran importància que es llegeixi tota la documentació adjunta en aquest correu, per tal de poder dur a terme de manera correcta la sol·licitud i d’estar informat de la documentació a adjuntar, les obligacions i d’altres detalls sobre la subvenció.

Per acabar, facilitam el link de la Base Nacional De Subvencions (BNDS) per accedir a la mateixa: AQUÍ.