preloader logo

L’Ajuntament d’Inca ha aprovat noves bonificacions de fins a un 95% sobre la quota de l’impost de l’IAE

L’Ajuntament d’Inca ha aprovat noves bonificacions de fins a un 95% sobre la quota de l’impost de l’IAE, previstes en l'art. 88.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Què és l’IAE?
L’impost sobre activitats econòmiques és un tribut directe de caràcter real, el fet imposable del qual està constituït pel simple exercici en el terme municipal, d’activitats empresarials, professionals o artístiques, tant si s’exerceixen com no en local determinat, i tant si es troben com no especificades a les tarifes de l’impost. Es consideraran, a l’efecte d’aquest impost, activitats empresarials les ramaderes, quan tinguin caràcter independent, les mineres, les industrials, comercials i de serveis.

Qui ha de pagar aquest impost?
Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques i les
entitats a què es refereix l’article 36 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària sempre que realitzin en el terme municipal qualsevol de les activitats que originen el fet imposable.

La modificació de l’Ordenança entra en vigor a partir de dia 1 de gener de 2024, presentant les bonificacions que es detallen a continuació:

1. Per als qui iniciïn l’exercici de qualsevol activitat empresarial i tributin per quota municipal, durant els cinc anys d’activitat següents a la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament d’aquella, el text estableix una bonificació de fins un 50%.

2.  S’aplicarà una reducció de fins al 50 % de la quota per als subjectes passius que tenguin una renda o un rendiment net de l’activitat econòmica negatius o inferiors a la quantitat que determini l’Ordenança fiscal.

3. S’aplicarà una bonificació de fins a un 50% per als que hagin incrementat la mitjana de la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant el període impositiu immediat anterior al d’aplicació de la bonificació, en relació amb el període anterior a aquell.

L’ordenança fiscal estableix els següents percentatges de bonificació segons el percentatge/número de treballadors en que s’hagi incrementat la plantilla, sense excedir del límit màxim fixat en el paràgraf anterior, en funció de quin sigui l’increment mig de la plantilla de treballadors amb contracte indefinit.

Fins el 5% de la plantilla: 5%
Del 5 al 10% de la plantilla: 10%
Del 10 al 20% de la plantilla: 20%
Del 21 al 30% de la plantilla: 30%
Del 31 al 40% de la plantilla: 40%
Més del 40% de la plantilla: 50%

4. Per als qui utilitzin o produeixin energia a partir d’instal·lacions per a l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració, s’ampliarà un descompte de fins al 50% sobre l’impost.

5. L’Ordenança de l’Ajuntament d’Inca inclou una altra bonificació de fins al 50% per als subjectes passius que instal·lin punts de recàrrega, homologada per l’administració competent, per a vehicles elèctrics en els locals afectes a l’activitat econòmica.

6. Per a aquells que desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal declaració, el text estableix un descompte de fins al 95% de la quota