preloader logo

Bases Generals i Política de Protecció de dades

Preàmbul
Des de l’Àrea d’Economia Local, Turisme i Promoció de la Ciutat i l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament d’Inca, s’engega el projecte per impulsar el comerç a Inca i la participació del teixit educatiu en la vida d’Inca. Aquest projecte és possible amb l’ajuda de tots els comerços d’Inca, així com amb la de les associacions: Associació de Comerciants i Restauradors d’Inca, Activa’t Inca Associació Empresarial i EMPENTA Xarxa de Negocis.

Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment i les condicions per formar part del Projecte AMIPAS i la seva pàgina web.

L’objectiu consisteix a fomentar l’impuls de petites i mitjanes empreses perquè augmentin les vendes i, alhora, fomentar el desenvolupament econòmic local del municipi d’Inca, d’acord amb les competències atribuïdes a l’article 29.1 t) de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, per augmentar la productivitat i la competitivitat dels comerços.

En aquest sentit, es poden adherir al projecte els establiments comercials d’Inca, incloent les activitats de comerç a l’engròs i les activitats compreses en l’agrupació 67 («Serveis d’alimentació») com restaurants, cafeteries, cafès, bars i serveis anàlegs.

Persones beneficiàries
Es poden beneficiar d’aquests ajuts els comerços i les petites empreses del municipi d’Inca amb establiments oberts al públic i les persones físiques membres acreditats de l’AMIPA de l’escola dels seus fills o filles, majors de 18 anys que realitzin compres en aquests establiments. Per poder efectuar les compres i gaudir dels descomptes hauran d’acreditar, mitjançant la presentació de la targeta habilitada per a aquest efecte, estar al corrent del pagament de la quota de l’AMIPA corresponent al curs escolar. Aquest estat s’acreditarà amb la identificació d’un adhesiu a la part posterior segellat per l’AMIPA que indicarà el curs escolar vigent.

Establiments comercials adherits
Poden tenir la consideració d’establiments comercials adherits els establiments d’atenció al públic situats al municipi d’Inca (es té en compte el domicili de la llicència d’activitats).

Les obligacions de les entitats adherides són les següents:

Verificar el compliment dels requisits de cada venda.

Aplicar els descomptes i promocions anunciats a la pàgina web als usuaris que acreditin estar al dia del pagament de la seva quota AMIPA i que presentin la targeta corresponent.

Comprometre’s en la recepció i col·locació dels materials publicitaris o d’informació proporcionats per l’Ajuntament d’Inca relatius al Projecte en un lloc visible de l’establiment.

Forma i termini d’adhesió a la campanya per part dels establiments comercials
Els comerços podran adherir-se en qualsevol moment de l’any. Per fer-ho s’haurà d’emplenar el formulari de la web amb les dades sol·licitades.

La simple presentació de l’adhesió suposa l’acceptació de les bases que regeixen la convocatòria i el compromís de la persona sol·licitant amb el compliment de les obligacions i deures que se’n deriven.

S’ha de presentar una sol·licitud d’adhesió per empresa i activitat econòmica afectada, independentment que es disposi d’un o més establiments o locals per a l’exercici de les activitats.

Obligacions dels establiments comercials adherits
Els establiments comercials adherits tenen l’obligació de realitzar els descomptes publicats a la web.

Han de verificar que el client disposi de la targeta en vigor.

Baixa o rectificació de dades del comerç del Projecte AMIPAS
Si el comerç vol modificar qualsevol dada, donar-se de baixa o ampliar la informació, ha d’enviar un correu electrònic a la següent adreça: info@incabusiness.org

Compatibilitat amb altres descomptes o promocions
En efectuar l’alta a la web, el comerç haurà d’indicar si l’oferta que hi publica és compatible amb altres descomptes o promocions propis del comerç.

Incompliments
L’incompliment de les condicions imposades en aquestes bases pot provocar la baixa de la web.

TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS
De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals: el responsable del tractament de les dades de les persones interessades és l’Ajuntament d’Inca (CIF P0702700F, Plaça d'Espanya, 1. 07300 Inca, Illes Balears), únic destinatari de la informació aportada voluntàriament.

La finalitat del tractament de les dades és gestionar la web incabusiness.org/amipas

El temps de conservació de les dades és el termini de vigència d’aquest projecte. Això no obstant, les dades es conserven amb finalitat d’arxiu d’interès públic o amb finalitats estadístiques. L’Ajuntament d’Inca té legitimació per al tractament de les dades en l’exercici dels poders públics o competències pròpies. Les dades no se cedeixen a terceres persones alienes a l’Ajuntament d’Inca, tret que hagin de ser comunicades a altres entitats públiques per imperatiu legal.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades i sol·licitar la rectificació o, si escau, cancel·lació, oposició o supressió. Poden sol·licitar la limitació o, si escau, oposar-se al tractament de les seves dades.

Per exercir aquests drets, la persona interessada por fer-ho de les maneres següents: Per correu postal, adjuntant una fotocòpia del DNI o document equivalent, dirigit a: Delegació d’Economia Local, de Turisme i Promoció de la Ciutat i de Comunicació i Transformació Digital. Ajuntament d’Inca, Plaça d’Espanya,1. 07300 Inca, Mallorca.

Presencialment, mitjançant un escrit presentat en el Registre General de l’Ajuntament d’Inca, o a través de qualsevol dels mitjans establerts en l’art. 16.4 de la Llei 39/2015.

Per correu electrònic a l’adreça: info@incabusiness.org

Copyright © 2020 Ajuntament d’Inca

Aquest lloc utilitza cookies, al utilitzar aquest lloc, acceptau l'ús de cookies amb conformitat amb les nostres directrius. Per més informació legeixi la nostra Política de Privacitat.
Acceptar